02043 686 998 viethanbg@gmail.com

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Thông báo

Đào tạo & Bồi dưỡng > Thông báo
Lịch thi tháng 11 hệ Trung cấp và Cao đẳng tháng 11 năm học 2022-2023

11/24/2022 4:18:32 PM


THÔNG BÁO

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ:

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 02043 686 998

viethanbg@gmail.com

Copyright © bt CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG. Alright Reserved