096 345 78 29 caodangviethan@bacgiang.gov.vn
Thư viện tài liệu
Cổng kết nối
Lịch công tác

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Chương trình - kế hoạch

Tuyển sinh Đại học, Cao Học Thông tin tuyển sinh
Đào tạo & Bồi dưỡng > Chuong trình, kế hoạch
Chương trình đào tạo các ngành_Hệ Trung cấp

11/26/2022 2:37:57 PM

CTĐT-TC.rar

Chương trình đào tạo các ngành_Hệ Cao đẳng Liên Thông

11/26/2022 2:37:37 PM

CTĐT-CĐLT.rar

Chương trình đào tạo các ngành_Hệ Cao đẳng

11/26/2022 2:37:17 PM

CTĐT-CĐ.rar

Chuẩn đầu ra ngành_Hệ Trung cấp

11/24/2022 3:47:17 PM

CĐR các ngành_Hệ Trung cấp.rar

Chuẩn đầu ra ngành_Hệ Cao đẳng Liên thông

11/24/2022 3:46:56 PM

CĐR các ngành_Hệ Cao đẳng Liên thông.rar

Chuẩn đầu ra ngành_Hệ Cao đẳng

11/24/2022 3:46:25 PM

CĐR các ngành_ hệ Cao đẳng.rar

CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ:

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 096 345 78 29

caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Copyright ©2022 bt CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG. Alright Reserved