02043 686 998 viethanbg@gmail.com

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

*** CHUNG KẾT CUỘC THI STARTUP KITE 2022 ***

11/24/2022 11:25:25 AM

1. Dự án số: 52 2. Tên dự án: TÁI CHẾ ĐỒ JEAN CŨ THÀNH SẢN PHẨM THỜI TRANG 3. Tác giả: Sinh viên Nguyễn Ngọc Thi, Phan Thế Huy, Dương Thị Khánh, Ngô Huyền Trang, Nguyễn Thị Tú. 4. Trường: Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (VKTECH)

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG

VIETNAM KOREA VOCATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY

ĐỊA CHỈ:

Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 02043 686 998

viethanbg@gmail.com

Copyright © bt CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIỆT - HÀN BẮC GIANG. Alright Reserved