Ban giám hiệu
Nhân sự Ban giám hiệu

 

 

 

                    Hiệu trưởng

                    Nguyễn Công Thông

                    Thạc sĩ Quản lý chính sách công

                     Điện thoại: 

                     Email: nct.bktc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Phó hiệu trưởng

                    Hà Toàn Thắng

                    Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy

                     Điện thoại:

                     Email: hathangtc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt đọc: 2111 Ngày xuất bản: 10/03/2016 Gửi email Bản in Quay trở lại