Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế
Tổ chức KOICA
Là một tổ chức hoạt động phi chính phủ