Phòng
Phòng ban

 Trường CĐN Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang gồm có:

   05 phòng nghiệp vụ gồm:    

Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

                                                   

Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

                                                   

Kế hoạch - Tài chính;

                                                   

Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên;

                                                   

Quản lý chất lượng & Nghiên cứu khoa học;

    

Số lượt đọc: 2217 Ngày xuất bản: 24/06/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại