Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

   Hiện nay, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang bao gồm: 

           - 55 cán bộ công chức, viên chức và người lao động

           - 05 phòng nghiệp vụ gồm:    

                                    Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

                                    Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

                                    Kế hoạch - Tài chính;

                                    Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên;

                                    Quản lý chất lượng & Nghiên cứu khoa học;

          - 05 khoa gồm:

                                    Khoa khoa học cơ bản;

                                    Khoa Cơ khí; 

                                    Khoa Công nghệ thông tin;

                                    Khoa Công nghệ Ô tô;

                                    Khoa Điện - Điện tử;

          - 01 Trung tâm: TT Phát triển nguồn nhân lực (VKTech HRDC);
 

Số lượt đọc: 3709 Ngày xuất bản: 24/06/2014 Gửi email Bản in Quay trở lại