Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Tự kiểm định năm 2020
06/11/2020 10:09 SA 32 lượt xem
Cỡ chữ +-

Thứ tự

Nội dung

Lưu tài liệu

1

 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng 2020  

Tải về
2

 Phụ lục 01. Điểm tự đánh giá chất lượng CSGNNN

Tải về
3

 Phụ lục 02. Điểm tự đánh giá CTĐT nghề CNTT 

Tải về
4

 Phụ lục 03. Điểm tự đánh giá CTĐT nghề CNOT  

Tải về
5

 Phụ lục 04. Điểm tự đánh giá nghề CGKL

Tải về
6

 Phụ lục 05. Điểm tự đánh giá nghề ĐCN 

Tải về
7

 Phụ lục 06. Điểm tự đánh giá nghề ĐTCN 

Tải về
8

 Kế hoạch năm 2020 

Tải về
9

 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2020 

Tải về