Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Thiết kế trang web hệ Trung Cấp

21/09/2020 11:02 SA - 31 lượt xem

NGHỀ: THIẾT KẾ TRANG WEB

1. Tên ngành, nghề: Thiết kế trang Web

2. Mã ngành, nghề: 5480217

3. Trình độ đào tạo: Trình độ Trung cấp

4. Hình thức đào tạo: Chính quy theo niên chế hoặc theo tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT; THCS hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: Tối đa 2 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

7.1. Mục tiêu chung:

- Về kiến thức:

            + Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Thiết kế trang Web;

            + Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

            + Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

            + Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình  thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Thiết kế trang Web.

- Về kỹ năng:

            + Nhận thức và tư duy để xác định, phân tích thông tin trong lĩnh vực nghề Thiết kế trang Web;

            + Thực hành nghề nghiệp đáp ứng giải quyết các công việc trong phạm vi của nghề Thiết kế trang Web;

            + Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới đồng nghiệp tại đơn vị công tác cùng ngành nghề Thiết kế trang Web;

            + Giao tiếp ngoại ngữ cơ bản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

            + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

            + Trình bày được nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

+ Mô tả được quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

+ Am hiểu về các công cụ để phát triển các hệ thống Web và cơ sở dữ liệu;

+ Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin;

            + Có ý thức bảo vệ môi trư­ờng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất;

            + Có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và nhà nước;

            + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sỹ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

           + Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển  web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

+ Thao tác được các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Quản trị  được hệ cơ sở dữ liệu;

+ Phát triển được ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web;

+ Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống Web;

+ Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

+ Làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường;

+ Tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, hoặc học ở cấp có trình độ cao hơn.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  + Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

  + Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

  + Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1680 giờ; tương đương 75 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ; (tương đương 14 tín chỉ ) chiếm: 12.5 % của khóa học

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1470 giờ ; (tương đương 61 tín chỉ) chiếm:  87.5 % của khóa học.

- Khối lượng các lý thuyết: 436 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1244 giờ.

9. Chuẩn đầu ra: (Bảng chi tiết kèm theo)

10. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Các cơ quan, công ty chuyên thiết kế trang web;

- Các nhà xuất bản sách báo, tạp chí;

- Các công ty thương mại điện tử;

- Các bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế Web, Website tại các công ty, đơn vị;

- Các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện.


Bậc trình độ

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Kiến thức

Kỹ năng

Mức tự chủ

và trách nhiệm

4 (trình độ trung cấp)

Kiến thức cơ bản/đại cương:

- kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Thiết kế trang Web;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong các công ty, doanh nghiệp;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Đạt trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh A hoặc tương đương;

- Đạt trình độ tin học: Tin học đạt chuẩn tin học A hoặc tương đương;

Kỹ năng nhận biết:

- Nhận biết được ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nhận biết được các phương pháp rèn luyện thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức về rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MH 1

MH 2

MH 3

MH 4

MH 5

MH 6

MH 9


16
Bằng tốt nghiệp trung cấp

Kiến thức cơ sở:

- Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi nghề Thiết kế trang Web;

- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật;

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc;

- Kiến thức về quản lý, phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình thực hiện công việc thuộc lĩnh vực nghề Thiết kế trang Web.

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng¬ười và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất;

Kỹ năng nhận biết:

- Lựa chọn được phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp với điều kiện thực tế để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu;

Kỹ năng sử dụng:

- Vận dụng các kiến thức vào trong thực tế.

- Sử dụng có hiệu quả các công cụ tin học trong quá trình làm việc.

- Sử dụng có hiệu quả kỹ năng nghe, đọc hiểu (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong quá trình làm việc

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 07

MH 08

MH 10

11

Kiến thức chuyên môn:

- Trang bị các nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

- Quản lý, triển khai quy trình dự án thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

- Cài đặt và sử dụng được các công cụ để phát triển các hệ thống Web và cơ sở dữ liệu;

- Ứng dụng được các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

- Có kiến thức về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin;

- Có ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất;

Kỹ năng nhận biết:

- Khai thác được thông tin Internet, tra cứu tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

- Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống Web;

- Xử lý được các sự cố cơ bản xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

Kỹ năng sử dụng:

- Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

- Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web;

- Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện ,..);

- Vận hành được các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

- Quản trị và bảo trì được công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu;

- Phát triển được ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web;

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Đánh giá, nhận xét, phản biện các kết quả đạt được sau quá trình làm việc.

Làm việc độc lập:

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả

Hướng dẫn, giám sát:

Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

Đánh giá:

Đánh giá được chất lượng công việc sau khi hoàn thành.


MĐ 11

MH 12

MĐ 13

MĐ 14

MĐ 15

MH 16

MĐ 17

MĐ 18

MĐ 19

MĐ 20

MĐ 21

MH 22

48