Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

SliderImage

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp
19/07/2019 2:41 CH 818 lượt xem
Cỡ chữ +-

KẾ HOẠCH

Thực tập tốt nghiệp TCCN 

Thời gian: 6 Tuần (Từ ...../....../20....    đến ...../...../20..... )

 

 
   

Căn cứ vào Kế hoạch Đào tạo năm 20....   - 20....;

Căn cứ vào đơn xin đi thực tập tại Nhà máy của học viên đã được Giám đốc nhà máy phê duyệt;

Phòng Đào tạo lập Kế hoạch thực tập tốt nghiệp như sau:

STT

Họ và tên

Lớp

Nơi thực tập

Giáo viên HD

Ghi chú

 

 

* Ghi chú: Thực tập tốt nghiệp chuyển sang học thực hành nghề (thực tập sản xuất). Kết thúc kiểm tra tay nghề lấy điểm tính vào học phần thực tập tốt nghiệp.

            - Lớp TC Thực hành theo học phần thực tập tốt nghiệp.